EK-5a
İHALE İLANI
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
 
2018 Mali Yılı İçin Güvenlik Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.
 
1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi
Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar / Diyarbakır
b) Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 / Faks: 0 (412) 2371214
c) Elektronik Posta Adresi
info@karacadag.org.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
Niteliği; Hizmet Alımı,
Türü ve Miktarı; Güvenlik hizmetleri için 7 kişi.
b) Yapılacağı Yer
1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır
2) Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası
c) Süresi
1 Yıl (01/01/2018-31/12/2018)
3-İhalenin
a) Usulü
Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı Yer
Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
c) Tarihi ve Saati
30/10/2017  – Saat. 15:30
4- Doküman satış bedeli
350-TL
Satış bedelinin yatırılacağı hesap
T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi,
IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01
 
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
  4. Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'üne denk gelen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
  5. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde alınmış “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi,
  6. Değerlendirmede kullanılacak yeterlik belgeleri ve standart formlar,
  7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
        Detaylar ve değerlendirme usulü idari şartnamede belirtilmiştir.
6. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hesaplama yöntemi ve diğer detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.
7. İhale dokümanı İdarenin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, yukarıda belirtilen gün /saat ve yerde açılacaktır. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektuplarının geçerlilik tarihi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır. Teminat İdarenin yukarıda belirtilen hesap numarasına nakden de yatırılabilir.
12. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya yükleniciye kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ