DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kantin Başkanlığınca muhtelif gıda ve giyim malzemesi alımı yapılacaktır. Gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
     
 
1. idarenin
a) Adresi
:
Elazığ Yolu Üzeri İl Özel İdare Arkası Seyrantepe 21150 Yenişehir /DİYARBAKIR
b) Telefon numarası
:
412 262 51 37 / 38 / 39 / 40
     
     
2. Alım Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Muhtelif gıda ve giyim maddeleri. (Ayrıntılı bilgiye mal alım dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)
b) Yapılacağı yer
:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kantin Başkanlığı
c) Tarihi ve saati
:
10/11/12 Aralık 2018 Saat-10:00
3. Alıma Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
a)    Alıma katılacak isteklilerden, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
b)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
c)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
d)    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat istenecektir.
4. Diğer Hususlar:
       Diyarbakır İl J.K.lığı Kantin Başkanlığından alım dokümanı temin edilebilir.