DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
İLANDIR
 
  1. İlimiz, Çermik İlçesideki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun  45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
  2. İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.
 
 
İli                            : Diyarbakır                                         Alan                   : 1880,2 Hektar
     
İlçesi                        : Çermik                                               PaftaNo             : L42c2   
 
Beldesi                   : -                                                         Ruhsat No          : 2015210003

Köyü – Mevkii        : -                                                                     Geçici Teminat  : 1.272,34 TL.
 
Muhammen Bedeli: 42.411,48 TL.
 
İhale tarihi ve saati: 05.04.2018/09:00
                                                                                          
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
535869
545033
545020
541584
541581
536575
X (YUKARI)
4221554
4223496
4222017
4222019
4220170
4218736
 
  1. İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
 
 
  1. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
 
  1. Gercek Kişiler;
 
1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa  e-posta adresi
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi
4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5- Her sayfası imzalanmiş olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6- Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz  banka teminat  mektubu
7- İhale dökümanının  alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu
8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
 
  1. Tüzel Kişiler;
 
1-  Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti
2- Vergi Levhası (onaylı)
3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir
6-Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
 7-İhale dökümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz
 
  1. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)
 
 
İLAN OLUNUR.