HANİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Emlak Şefliği)
                                                                                                                      İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN
 
İl/İlçe
Mahallesi
Ada
Parsel
Yüz ölçümü
Cinsi
İmar Durumu
İrtifak Hakkı Süresi
İrtifak Hakkı Amacı
İlk Yıl İhale Bedeli
Geçici Teminatı
İhale Günü
İhale Saati
Diyarbakır/Hani
Merkez Mahallesi
234
4
143.757,38
Ham Toprak
İmar Planı dışında
30 Yıl
Projeye dayalı organize hayvancılık /Hayvancılık
2.275,00
682,50
16.11.2018
09,30
 
 
 
1.Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın İrtifak Hakkı İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulu ile İlçemiz Milli Emlak Şefliğinde komisyon marifeti ile karşılarında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2.İdarenin Adresi : Hani Malmüdürlüğü  21800/Hani
3.İdarenin Telefon ve Faks Numarası : 0 412 651 3041  -  0 412 651 3042
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler
4.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,
4.2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
4.3- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
4.4- İhaleye katılanların gerçek kişi olması halinde T.C. Numarası yazılı Nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4.5- Özel hukuk tüzel kişilerinin idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
5- Adına irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bedeli karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir.
6- Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemleri yaptırmak, irtifak hakkı/ ön izin verilecek gerçek veya tüzel kişiye aittir.
7- Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Tarım İl Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.( Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.)
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
 
 
İLAN OLUNUR.                                                                                                                      İhale Bilgilerihttp://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.