DBAKIR İLİ, (DBAKIR - BİNGÖL) (950-08) DYA - (DBAKIR - MUŞ) İL SN (MUŞ YOLU) (KK NO:21-04) YOLU 73+400-78+700 KM'LERİ ARASI SEL HASARLARININ ONARILMASI, HEYELANLI KESİMLERİN TEMİZLENMESİ, TOPRAK İŞL, SANAT YAP VE ÜST YAPI İŞL YAPILMASI YAPIM İŞİ
DİYARBAKIR 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Dbakır İli, (Dbakır - Bingöl) (950-08) DYA - (Dbakır - Muş) İl Sn (Muş Yolu) (KK No:21-04) Yolu 73+400-78+700 km'leri arası Sel Hasarlarının Onarılması, Heyelanlı Kesimlerin Temizlenmesi, Toprak İşl, Sanat Yap ve Üst Yapı İşl Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/84004
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası
:
4122288050 - 4122245068
c) Elektronik Posta Adresi
:
bol09@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Sat.kap.40 da, alttem.yap.2400m³,tem.yap.6400m³,dol.yap.3250m³,dem.çel.1275Ton,bet.kapl.500m³,san.yap.kaz.14250m³, C25/30Bet.16250m³, C30/37bet.900m³, dren.bor.1200m, zem.kaz.50000m³, yarm kaz.30000m³, oc. ariy. kaz.15000m³,tahk. yap.5000m³
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Diyarbakır İli, (Diyarbakır - Bingöl) (950-08) DYA - (Diyarbakır - Muş) İl Sn. (Muş Yolu) (K.K. No:21-04) Yolunun 73+400-78+700 km'leri arası
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Büyükalp Cad. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Lojman Girişi Yanı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
:
26.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterine yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
Adayın ve isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. 
İstenilen Makinalar;
1) Konkasör Grubu ( Primer-Sekonder Grubu) 1 Adet 110'luk                                                  
2) Lastik Tekerlekli Yükleyici  2 Adet        
3) Kamyon 10 Adet (Damperli) (En az 2010 Model) (Azami yüklü ağırlığı en az 16 Ton) (En az 3 adedi kendi malı)
4) Kompresör (Kompresör + Hortum) 1 Adet 210 cfm.lik                                                            
5) Figüre Makinesi   1 Adet                                                       
6) 3 adet Ekskavatör ( kırıcılı, en az 210 hp)(En az 1 adedi kendi malı)                 
7) Mobil Mıcır Yıkama veya Eleme Tesisi 1 Adet  (50 m3/s)                                                        
8) Arazöz veya Sulama Tankeri 1 Adet (azami yüklü ağırlığı 25 ton veya üzeri) 
9) Greyder 2 Adet                                         
10) Demir bandajlı silindir 2 Adet
11) Lastik tekerlekli silindir 1 Adet
12) Asfalt Distribütörü 2 adet
13) Süpürge 1 adet
14) İzoleli Bitüm Nakline uygun Tanker 4 adet (en az 15 ton)
15) Asfalt Roleytank kendinden ısıtmalı 2 adet
16)Mikser 4 adet (Beton taşıma aracı) (en az 11 m3)
17)Beton Santrali 1 adet 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işleri benzer iş grupları tebliğinde yer alan A.V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.                                                 
A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı”, “Kalite Nitelik” ve “Teknik Değer Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
          Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
           TP: Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF: İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.        
A.2. Kalite Nitelik Puanlaması
Kalite nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SIRA NO
İŞ KALEMİ/İŞ GRUBU NO
MİNİMUM TEKLİF ORANI (%)
MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%)
PUAN
1
ÖZEL-08
32
49
21
2
ÖZEL-05
29
44
19
3
İŞ GRUBU 1
9
13
6
4
İŞ GRUBU 2
2
4
2
5
İŞ GRUBU 3
3
5
2
 
 
 
TOPLAM
50
 * İŞ GRUBU 1’i oluşturan iş kalemleri: ÖZEL-04 , ÖZEL-07 , ÖZEL-11 , ÖZEL-12 , ÖZEL-13 , ÖZEL-14
* İŞ GRUBU 2 ‘ioluşturan iş kalemleri: ÖZEL-06,  ÖZEL-09 ,  ÖZEL-10
* İŞ GRUBU 3 ‘ioluşturan iş kalemleri : ÖZEL-01, ÖZEL-02, ÖZEL-03
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında ( minimum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklar.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Teknik değer nitelik puanlaması 10 tam puan üzerinden yapılacaktır. 
A.3.1. Benzer İş Deneyim Tutarı Puanlaması
A.3.1.1. Benzer iş deneyim tutarı puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır. 
A.3.1.2. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş toplam tutarının (GTT), isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
GTT/TF Oranı (%)
Puan
GTT/TF≥50%
5 Puan
40%≤GTT/TF<50%
4 Puan
30%≤ GTT/TF<40%
3 Puan
20%≤GTT/TF<30%
2 Puan
GTT/TF<20%
1 Puan
A.3.1.2.1. İş ortaklıklarında, ortaklar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri kapsamında yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan A/I, A/II ve A/V Grubu işler” ile “Rutin Bakım, Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması işleri” ne ait parasal tutarların Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı;
                                          GTT = ƩGTT / (1 + 0,20 (n-1)  )
ƩGTT = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarı (A/I, A/II ve A/V grubu ile Rutin Bakım, Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması işlerine ait parasal tutar)
GTT = İş ortaklıkları için puanlamaya esas iş deneyim tutarı
n = İş ortaklığındaki özel ortak sayısı
formülüne göre hesaplanan değer üzerinden puanlanacaktır.
A.3.2. Kendi Malı Tesis, Makine, Ekipman, Teçhizat Puanlanması
A.3.2.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 
A.3.2.2. Kendi malı puanlamasına esas tesis, makine, ekipman ve teçhizata ait tablo aşağıda verilmiştir.
SIRA NO
CİNSİ
KAPASİTESİ
ADET
PUAN
1
KAMYON
Azami Yüklü Ağırlığı en az 16 Ton (En az 2010 Model) (Damperli)
1
1
2
KAMYON
Azami Yüklü Ağırlığı en az 16 Ton (En az 2010 Model) (Damperli)
1
1
3
EKSKAVATÖR
Kırıcılı en az 210 Hp
1
1
A.3.2.3. Adayın kendi malı olan tesis, makine, ekipman ve teçhizat; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
A.3.2.4. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, ekipman ve teçhizatın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
A.3.2.5. İş ortaklığında, tesis, makine, ekipman ve teçhizat ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
A.3.3. İş Ortaklığı Puanlaması
A.3.3.1. İş ortaklığı puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.3.2. İş ortaklığı kurmadan teklif veren istekliye 2 puan, iş ortaklığını iki ortaktan oluşturan istekliye 1 puan verilecek olup, ikiden fazla ortaktan oluşan iş ortaklıklarına puan verilmeyecektir.
A.4. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı
ifade eder.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 925 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği veya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yer alan hükümler uyarınca Sınır Değer Katsayısı N=1 dir.