DİYARBAKIR VALİLİĞİ
 
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
İ   L   A   N   D   I   R
 
Madde – 1 – İlimiz Yenişehir İlçesi Şilbe Mahallesi 668 nolu parsel üzerinde yer alan bodrum+zemin+5 kattan oluşan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı eski hizmet binasının sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek hurda malzemeler karşılığı yıktırılması işi 6.500,00.-TL. Muhammen Bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma)  Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (İhalede Muhammen Bedel üzerinden yapılacak arttırımlar neticesinde ortaya çıkacak ihale bedeli İdareye ödenecek bedeldir.)
Madde – 2 –  Bu işe ait ihale 12/ 02 / 2019 Salı  Günü saat  11.00’da Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Madde – 3 – İhaleye katılabilmek için ;
 Gerçek Kişilerden;
 
 1.  Onaylı, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (İdare veya noter onaylı)
 2.  Adres beyannamesi,( Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
 3.  Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.  İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5.  Kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış, ihale konusu işe veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir belge, (Stadyum, okul, bina v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)
 6.  İşin adı yazılmak suretiyle 195,00 (Yüzdoksanbeş) TL. tutarında geçici teminat  ve 20.000,00 (Yirmibin) TL. tutarında ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 7.  Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00.- (Bin) TL.dir)
 8.  1 adet kırıcı tesisatlı paletli, 2 adet kamyon ve 1 adet arazözü iş süresince hazır bulunduracağına dair taahhütname ve söz konusu iş makinalarının kendi öz malı olduğuna dair belgeler,
 9.  İhale konusu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığını beyan eden dilekçe,
 10.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
 
 
Tüzel Kişilerden ;
 
 1.  Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
 2.  Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,           
 3.  İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,
 5.  Kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış, ihale konusu işe veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir belge, (Stadyum, okul, bina v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)
 6.  İşin adı yazılmak suretiyle 195,00.- (Yüzdoksanbeş) TL. tutarında geçici teminat ve 20.000,00 (Yirmibin) TL. tutarında ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 7.  Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00.- (Bin) TL.dir)
 8.  1 adet kırıcı tesisatlı paletli, 2 adet kamyon ve 1 adet arazözü iş süresince hazır bulunduracağına dair taahhütname ve söz konusu iş makinalarının kendi öz malı olduğuna dair belgeler,
 9.   İhale konusu taşınmazın  ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığını beyan eden dilekçe,
 10.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
 
Madde – 4 Bu ihaleye ait idari ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.
 
           İLAN OLUNUR.