KARAYOLLARI 9BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAHĠLĠ YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE DEVEGEÇĠDĠ ASFALT PLENT SAHASINA PREFABRĠK MENFEZ , BORDÜR , KORUGE BORU , PARKE VE ÇĠMENTO TEMĠNĠ VE NAKLĠ YAPILMASI ĠġĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DĠYARBAKIR DĠĞER ÖZEL BÜTÇELĠ KURULUġLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 9BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAHĠLĠ YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE DEVEGEÇĠDĠ ASFALT PLENT SAHASINA PREFABRĠK MENFEZ , BORDÜR , KORUGE BORU , PARKE VE ÇĠMENTO TEMĠNĠ VE NAKLĠ YAPILMASI ĠġĠ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ġhale Kayıt Numarası : 2015/135959 1-Ġdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENĠġEHĠR DĠYARBAKIR MERKEZ/DĠYARBAKIR b) Telefon ve faks numarası : 4122288050 - 4122249959 c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ġhale konusu yapım iĢinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Adet 1,5x1,5x2 Prefabrik Kutu Menfez Temini Ve Nakli,40 Adet 2x2 x2 Prefabrik Kutu Menfez Temini Ve Nakli,2650 metrekare Prefabrik Beton Parke Ġmali ve Nakli (10 cm Kalınlıkta) ve diğer muhtelif iĢler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. b) Yapılacağı yer : DĠYARBAKIR DEVEGEÇĠDĠ ASFALT PLENT SAHASI c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- Ġhalenin a) Yapılacağı yer : Aziziye Mah. Elazığ Cad. Karayolları 92.ġube ġefliği Alanı Ġçi Ġhaleler BaĢ.Müh.YeniĢehir/DĠYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 03.11.2015 - 10:00
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım iĢlerinde benzer iĢ grupları tebliğinde (11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı RG) yer alan "A.V. Grup: Karayolu ĠĢleri (Altyapı+Üstyapı) Yapım ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ĠnĢaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ġhaleler BaĢmühendisliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Ġhaleler BaĢmühendisliği Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.