KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNİN İHTİYACI OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ 2019

DİYARBAKIR 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNİN İHTİYACI OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ 2019 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/533658

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122288050 - 4122245068

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol09@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerlerinde (DİYARBAKIR, BATMAN, MARDİN, ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK) 12 Ay Süreyle Kısmi Zamanlı Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Gerçekleştirilmesi İşidir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerlerinde (DİYARBAKIR, BATMAN, MARDİN, ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Büyükalp Cad. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Lojman Girişi Yanı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

26.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

*İdarenin sorumluluk alanındaki illerin (DİYARBAKIR, BATMAN, MARDİN, ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK) tamamında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetki belgesi almış olacaktır.

*Veya İhalenin yapıldığı Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ilde (DİYARBAKIR) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki belgesi almış olacaktır. Bölge Müdürlüğünün bulunduğu il ile sınırı olmayan illerdeki işyerlerimizde (SİİRT, ŞIRNAK) İSG hizmeti vermek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12/5 maddesine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından işyerlerimiz ile İSG-KÂTİP üzerinden sözleşme yapılabilmesi için yetki alınmasından yüklenici sorumludur.

*Yüklenici, İSG profesyonelleri sağlanması hizmetinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemez, kendinden başka bir gerçek veya tüzel kişilik üzerinden yetkilendirme yapıp hizmet sağlayamaz. İSG profesyonellerinin sağlanması hizmeti ancak Yüklenici’ nin kendi bordrosundaki çalışanlarını  KGM 9.BÖLGE İSG Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi2019 'un 5.5. maddesinde tarif edildiği şekilde yetkilendirmesi yoluyla sağlayabilir.

*İstekli, yukarıdaki bentlerde belirtilen durumlara uyan yetki belgelerini, ihale teklif aşamasında ibraz edecektir. 

Ayrıca

İstekli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hususunda elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması ve Bakanlığa iletilmesi amacıyla; entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullanacak ve entegratör firma ile olan sözleşmesini ihale aşamasında ibraz edecektir. Hizmet kapsamında hazırlanan gerekli doküman, bilgi ve belgeler sistem üzerinden yüklenerek Bakanlığa iletilecektir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranmaktadır.

İsteklinin kendi malı olma şartının istendiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aşağıdaki belgelerden uygun olanların teklif kapsamında sunulması zorunludur.

a) isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan raporda incelemenin yapıldığı unsurlara ait tevsik edici bilgi ve belgeler (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine de kayıtlı olduğuna dair belgeler) rapor ekinde sunulacaktır. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

*İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2017 tarihli duyurusunda; “Gezici İSG araçlarının standartlarının, bu araçlarda verilebilecek hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin hususların belirlendiği 2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge 29/04/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştır. 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların, ilgili Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanım ve personel bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Böylelikle, gezici sağlık araçları ile verilecek hizmetlere ilişkin gerekli izinleri almış olan OSGB’lerin, İSG-KATİP üzerinden Yetki Belgeleri Modülü > Bildirimler Sekmesini seçerek aldığı izni gösteren belgeyi tarayıp buraya yüklemesi gerekmektedir. Gerekli izni olmayan yahut izni olduğu halde herhangi bir belge yüklemesi yapmayan veya İSG-KÂTİP’te sözleşmesi olmadığı halde işyerlerine hizmet veren OSGB’lere ilişkin ilgili Yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacaktır.” Denilmektedir.

*Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2018 tarihli duyurusunda ise; “6331 sayılı Kanun kapsamında işyeri hekimliği hizmeti alma yükümlülüğü bulunan ve bu yükümlülüğü mevzuata uygun şekilde yerine getiren işverenler; ilgili kurum ve kuruluşların izinlerinin alınması ve İSG-KÂTİP üzerinden gezici İSG aracı hizmeti sözleşmesi yapılması şartıyla, bünyesinde gezici İSG aracı bulunan yerlerden bu hizmeti alabilir. İSG-KÂTİP üzerinden işyeri hekimliği sözleşmesi bulunmayan işyerlerine Gezici İSG aracı hizmeti sunulamaz.” Denilmektedir.

*İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2017 tarihli duyurusunda; “Gezici İSG araçlarının standartlarının, bu araçlarda verilebilecek hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin hususların belirlendiği 2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge 29/04/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştır. Bu kapsamda; hizmet aldıkları OSGB’nin Gezici İSG Aracı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçüm ve analiz yaptıracak olan işyeri yetkililerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir: Gezici İSG Aracının, İSG-KATİP’ten sözleşme yapılarak hizmet alınan OSGB’ye ait olduğunun (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesinde aracın sahibi bilgisi yer almakta olup alınan izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanabilecektir) teyit edilmesi ve herhangi bir şekilde başka bir kurum ve kuruluşun gezici İSG aracının kullanılmaması- Gezici İSG Aracı, araç donanımı, araç personeli için 2016/7 Sayılı Genelge’de belirtilen izinlerin, İSG-KÂTİP’ten sözleşme yapılarak hizmet alınan OSGB tarafından alındığının ve bu izinlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İSG-KÂTİP üzerinden bildirildiğinin teyit edilmesi gereklidir.” Denilmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yukarıdaki bentlerde belirtilen mevzuat kapsamındaki gereklilikten ötürü İstekli, ihale aşamasında kendisine ait en az 1 (bir) adet Gezici İSG Aracı İzin Belgesi ibraz edecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğiadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.